Regulamin Serwisu Internetowego

www.itprofessionals.com.pl

1. Postanowienia Ogólne

 1. Serwis Internetowy pod adresem www.itprofessionals.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.itprofessionals.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.itprofessionals.com.pl

USŁUGODAWCA .

USŁUGOBIORCA –  (zwany też Kandydatem) pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu w celu aplikowania na wybraną ofertę pracy, a w szczególności przesyła elektronicznie CV w celu przedstawienia go Usługodawcy i Potencjalnemu Pracodawcy.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony na podstawie niniejszego regulaminu.

UMOWA – umowa zawierana pomiędzy Kandydatem a Administratorem na udział Kandydata w procesie rekrutacji, a w szczególności na przesłanie i przedstawienie swojego CV Usługodawcy oraz Potencjalnemu Pracodawcy (za zgodą Kandydata).

FORMULARZ APLIKACYJNY – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Usługobiorcy aplikowanie na wybraną ofertę pracy opublikowaną w Serwisie przez Usługodawcę.

POTENCJALNY PRACODAWCA – firma, która może być zainteresowania zatrudnieniem Kandydata na określone stanowisko, z którą współpracuje Usługodawca.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część. Dostępna jest pod adresem internetowym: www.itprofessionals.com.pl/privacy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).

3. Rodzaj i Zakres Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. umożliwienie Usługobiorcy aplikowania na wybrane stanowiska pracy u Potencjalnego pracodawcy, poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Aplikacyjnego.
  2. udostępnienie Usługobiorcy danych kontaktowanych do Usługodawcy, takich jak adres, numery telefonów, adresy mail (jednak nie są one automatycznie wywoływane).
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. W zakładce „Oferty Pracy” Usługodawca publikuje Oferty Pracy, na potrzeby realizacji projektów rekrutacyjnych, prowadzonych na rzecz Potencjalnych Pracodawców.
 2. Usługobiorca ma możliwość przeglądania Ofert Pracy oraz aplikowania na wybraną Ofertę Pracy korzystając z Formularza Aplikacyjnego.
 3. Usługobiorca aplikując na wybraną Ofertę Pracy proszony jest o uzupełnienie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, CV. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 4. Usługobiorca może przesłać swoje CV za pomocą Serwisu internetowego w formie załącznika w formacie PDF lub DOC/DOCX.
 5. Po wypełnieniu Formularza Aplikacyjnego, Kandydat proszony jest o potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności (zawierającą obowiązek informacyjny art. 13 RODO) oraz niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru („checkbox”). Zaznaczenie pola wyboru dotyczącego zapoznania się z Polityką Prywatności i Regulaminem jest obowiązkowe, aby aplikacja została przesłana do Usługodawcy.
 6. Dodatkowo Formularz aplikacyjny zawiera pola wyboru dotyczące możliwości Usługobiorcy do:
  1. wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  2. umożliwienia Usługodawcy przetwarzania udostępnionych publicznie danych przez Użytkownika na portalu LinkedIn,
  3. zgody te są dobrowolne.
 7. Kandydat naciskając przycisk „Aplikuj” w formularzu aplikacyjnym wyraża zgodę (poprzez swoje działanie) na przeprowadzenie rekrutacji i przekazanie danych do Potencjalnego Pracodawcy.
 8. Dane osobowe przesłane w dokumentach aplikacyjnych w zakresie danych art. 22(1) kodeksu pracy, jak: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i posiadanych umiejętności, kwalifikacji jest obowiązkowe do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i przetwarzane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku przesłania szerszego zakresu danych, dane te przetwarzać będziemy na podstawie zgody – czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jako dobrowolne działanie po zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do zawarcia w swoich dokumentach aplikacyjnych tj. CV tylko takich danych osobowych oraz innych informacji jakie są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W innym przypadku Usługodawca zastrzega sobie możliwość nie rozpatrywania aplikacji rekrutacyjnej.
 10. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest w momencie naciśnięcia przez Usługobiorcę przycisku: „Aplikuj” w prawidłowo wypełnionym Formularzu Aplikacyjnym.
 11. Umowa o świadczenie Usługi może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w każdej chwili bez podania przyczyny.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie Kandydatami.

5. Zasady użytkowania Serwisu przez Usługobiorcę

 1. Usługobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją wymienionych w tym regulaminie Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca aplikując na ofertę pracy oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane są kompletne, zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Usług przez Usługodawcę.
  3. zgadza się na przesłanie swojej aplikacji Potencjalnemu Pracodawcy, po otrzymaniu nazwy tego Pracodawcy z zachowaniem prawa do wyrażenia sprzeciwu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza Aplikacyjnego Serwisu treści o charakterze gróźb, oszczerstw, wulgaryzmów, a także treści mogących naruszać jakichkolwiek prawa osób trzecich. Niedozwolone jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza Aplikacyjnego plików, które zawierają wirusy, inne szkodliwe elementy, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu oraz treści o charakterze spamu.
 5. Usługobiorca oświadcza, że zachowa w tajemnicy wszystkie treści poufne przekazane mu przez Usługodawcę w trakcie procesu rekrutacyjnego.
 6. Usługobiorca aby móc korzystać z usług Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript,
  5. świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

6. Obowiązki i Rola Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że podejmie wysiłki, aby Serwis działał bez żadnych zakłóceń ale oświadcza również, że nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niedostępność Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie związane z jego konserwacją, przebudową, problemami technicznymi lub innymi przyczynami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody, które może ponieść Usługobiorca polegając na informacjach zawartych na stronie internetowej lub wykorzystującej te informacje.
 3. Usługodawca nie udziela gwarancji na to, że Potencjalny Pracodawca wyrazi zainteresowanie zatrudnieniem danego Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela również żadnych gwarancji co do efektów dalszego procesu rekrutacji prowadzonego pomiędzy Potencjalnym Pracodawcą, a Usługobiorcą. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za to, że Potencjalny Pracodawca pomimo poczynionych z Usługobiorcą ustaleń i przyrzeczeń nie zatrudnił go lub zatrudnił go na warunkach innych niż te jakie między sobą ustalili.
 4. Zanim Usługodawca przekaże dokumenty aplikacyjne Usługobiorcy Potencjalnemu pracodawcy, skontaktuje się z Usługobiorcą w celu ustalenia, czy Usługobiorca wyraża zainteresowanie przekazaniem tych dokumentów temu konkretnemu Potencjalnemu pracodawcy, a co z tym idzie udziałem w procesie rekrutacyjnym.
 5. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w sprawie realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną określonej w niniejszym Regulaminie. Reklamację należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (contact@itprofessionals.com.pl). O swojej decyzji co do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja, o której mowa w ust. 5 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy;
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
  1. zmian danych zawartych w ramach Serwisu;
  2. zmian parametrów technicznych Serwisu;
  3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;
  4. całkowitego wycofania Serwisu.

7. Własność Intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.itprofessionals.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.itprofessionals.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.itprofessionals.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 rok.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany świadczonych usług a także Regulaminu dotyczącego świadczonych usług. W razie zmiany którejś ze świadczonych Usług, Usługodawca powiadomi Użytkownika o zaistniałej zmianie poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy, którzy skorzystali z Usług serwisu t.j. aplikowali na ofertę pracy przy wykorzystaniu Formularza Aplikacyjnego zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Aplikacyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Kodeksu cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa.