Szanowni Państwo, w związku działaniami zmierzającymi do nawiązania relacji handlowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji nt. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

Kim jesteśmy?

IT Professionals Sp. z o.o.,  nr KRAZ: 21150, z siedzibą w (00-844) Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 700 będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych, oznacza to, że decydować będziemy o celach i sposobach ich przetwarzania.

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając E-maila na adres: personaldata@itprofessionals.com.pl

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług.
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, itp.
  • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, a także oferowanie naszych usług.

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

•             Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biuro rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń.

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Jakie przysługują mi prawa?

Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO

•             Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO

•             Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO

•             Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO

•             Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO

•             Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)

•             Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO

•             Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO

·                   Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw.  

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłają maila na adres: personaldata@itprofessionals.com.pl. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO.

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.  

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: Klient/Dostawca usług. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www, itp.