Polityka Prywatności IT Professionals SP. Z O.O.

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez stronę internetową www.itprofessionals.com.pl (zwaną dalej: Serwisem) przez właściciela Serwisu spółkę IT Professionals SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa (dalej zwaną Usługodawcą). Niniejsza Polityka prywatności zawiera także regulacje dot. „Cookies”.

Definicje

„Administrator danych osobowych” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Dane osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Gość” – osoba niezarejestrowana w Serwisie, może przeglądać niektóre zakładki Serwisu, ale np. nie może aplikować na daną ofertę pracy opublikowaną w Serwisie.

Odbiorca danych” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

 „Przetwarzanie danych” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).

„Użytkownik” –  pisany także  w charakterze – „Ty”, „Twoje” – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

„Usługodawca” – właściciel Serwisu spółka IT Professionals SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000626275, NIP: 7010592655, REGON: 364872181.

„Usługa” – należy przez to rozumieć wszystkie usługi realizowane w ramach Serwisu, dla użytkowników Serwisu.

„Zgoda” – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zasady ogólne

Usługodawca bardzo dużą uwagę przywiązuje do właściwej ochrony Twoich danych osobowych oraz Twojej prywatności oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Dane osobowe oraz inne informacje zebrane na temat Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).

Sposób zabezpieczenia danych

Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób nieupoważnionych do dostępu do takich danych. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Twoich danych. W szczególności Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z Usługi, a serwerem, na którym znajdują się bądź, do którego wysyłane są informacje lub dane na Twój temat. Usługodawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje w Serwisie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w celu ochrony danych i informacji na Twój temat.

Zasady  przetwarzanych danych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu jako Gość, w tym dostępnych na stronie ofert pracy, informacji o Usługodawcy nie wymaga podawania przez Ciebie danych osobowych.
 2. Aplikowanie na wybraną przez Ciebie ofertę pracy publikowaną w Serwisie wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza internetowego i podania przez Ciebie pewnego zakresu danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość aplikowania na wybraną ofertę pracy.
 3. W zakresie określonym w Serwisie możemy poprosić Ciebie, o podanie w szczególności następujących danych osobowych:
  1. W przypadku aplikowania na wybraną ofertę pracy w zakładce „Oferty pracy” są to:
   • imię, nazwisko,
   • adres-mail,
   • dane osobowe wynikające z dołączonych przez Ciebie dokumentów min. tj. miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, dane dotyczące wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zainteresowań.
  2. W przypadku zakładki „Kontakt” są to:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres e-mail.
 4. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie, a także bez zgody Użytkownika wyłącznie w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika bez zgody Użytkownika.
 5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych ma charakter dobrowolny i następuje przez zaznaczenie właściwego okienka wyboru („checkbox”) np. w trakcie aplikowania na wybraną ofertę pracy.
 6. Możesz w każdej chwili odwołać wcześniej wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest IT Professionals SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 8. Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie i w sposób zgodny z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku gdy aplikujesz na wybraną ofertę pracy publikowaną w imieniu Klienta Administratora danych, Twoje dane osobowe przetwarzane  są na  podstawie 6 ust 1 pkt. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji dla Twojego potencjalnego ) dla, którego prowadzona jest rekrutacja na wybraną przez Ciebie ofertę pracy. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (na podstawie odrębnej zgody), w celu archiwizacji. W takim przypadku odbiorcą Twoich danych osobowych będą Twoi potencjalni pracodawcy lub podmioty, z którymi potencjalnie nawiążesz współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej dla, których prowadzona jest rekrutacja i w imieniu, których umieszczona jest oferta pracy w Serwisie. W przypadku kiedy aplikujesz na wybraną ofertę pracy publikowaną w Serwisie przez samego Administratora danych, Twoje  dane osobowe będą przetwarzane  na  podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i ewentualnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art.6 ust.1 pkt. b), dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, w celu archiwizacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. f).
 10. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeżeli w wykonaniu swoich uprawnień, o których mowa w ust. 10, występujesz do nas z jakimkolwiek żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o przyczynach przedłużenia tego terminu.
 12. Masz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy.
 13. Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku korzystania z usługi określonej w ust. 3 pkt. a ), jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 221. § 1) i jest warunkiem zawarcia umowy z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia całości procesu rekrutacyjnego w przypadku kiedy aplikujesz na wybraną ofertę pracy publikowaną w Serwisie.
 14. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 15. Twoje dane osobowe przechowujemy przez następujące okresy czasu:
  1. W przypadku aplikowania na wybraną ofertę pracy opublikowaną w ramach Serwisu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu i przez czas realizacji procesu rekrutacji powiązanego z wybraną ofertą pracy.
  2. W przypadku nie wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne, dane osobowe przetwarzane dla celów aplikowania na wybraną ofertę pracy, o których mowa w ust. 3, pkt. a) zostaną usunięte z zasobów Administratora danych, niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą usunięte z zasobów Administratora danych po upływie 3 lat.
  3. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
 16. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, wyłącznie na wniosek uprawnionych organów min. tj. Policja, Prokuratura, Sądy, na podstawie wyłącznie odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.
 17. Świadcząc nasze Usługi korzystamy z dostawców usług, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze wyraźne polecenie. Są to min.  usługi hostingu w chmurze obliczeniowej, wysyłka wiadomości email, jak również usługa wspierająca realizację określonych czynności powiązanych z procesem rekrutacji (np. dołączenie do oferty pracy dokumentów CV). Korzystamy z dostawców usług, którzy mają siedzibę głównie w krajach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: UE i EOG), np. w Irlandii. Jednak niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium UE i EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium UE i EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Nasi dostawcy posiadają też certyfikat ISO 27001 : 2013 oraz SOC 2.
 18. Twoje dane mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców danych: Twoi potencjalni pracodawcy lub podmioty, z którym będziesz współpracował na podstawie umowy cywilnoprawnej (są to w obu przypadkach Klienci Administratora danych) dla, których prowadzona jest rekrutacja i w imieniu, których umieszczamy daną ofertę pracy w Serwisie, dostawcy usług hostingu w chmurze obliczeniowej, dostawca wysyłki wiadomości email, jak również dostawca usługi wspierającej realizację określonych czynności powiązanych z procesem rekrutacji (np. w celu dołączenia do oferty pracy dokumentów CV).

Pliki „Cookies”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez Państwa z Serwisu.

Co to są pliki „Cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, który  właśnie odwiedzasz i zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego korzystasz podczas przeglądania naszego Serwisu. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu.

Pliki „Cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytywanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki czemu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika. „Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

 • Stałe pliki
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne): są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której Państwo korzystali podczas przeglądania naszego Serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies” , umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Są zamieszczane w Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Usługodawca.

Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce?

Każdy Użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać i może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której Użytkownicy korzystają. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego Serwisu, w szczególności tych wymagających logowania do Konta w naszym  Serwisie.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany dotyczące Polityki prywatności

Wszelkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach Serwisu.W przypadku istotnych zmian Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani w odrębnym mailu. W takim przypadku przy skorzystaniu z Serwisu ponownie zostanie Tobie wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania „cookies” za pośrednictwem Serwisu.